12 หลักสูตรอบรมครูคุณภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการให้ทุกโรงเรียนลดเวลาเรียนลง เช่น ภาคบ่ายให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น แต่ครูผู้สอนส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทัน และยังขาดความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงทำให้เป็นการให้นักเรียนอยู่ประจำที่ห้องเรียนเช่นเดิม แล้วศึกษาค้นคว้าอินเตอร์เน็ตในเรื่องที่สนใจ หรือทำการบ้านวิชาต่าง ๆตามความต้องการ ซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในหลักสูตรนี้ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาครูเป็นที่ปรึกษาชุมนุมกิจกรรมหลายหลายประสบการณ์ เป็นผู้อำนวยการพัฒนาทักษะ เพื่อให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกได้ฝึกฝนอย่างมีระบบ วัดผลได้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียนรู้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับการสอนศตวรรษที่ 21

ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อออกแบบการสอนเฉพาะบุคคล

ศักยภาพที่ซ่อนเร้นกว่า 93% ในมนุษย์ทุกคน ถูกนิยามเรียกว่าจิตใต้สำนึก ภาษาสมองหรือนิสัย ซึ่งหากได้ปลดล็อคนำมาใช้อย่างถูกต้อง การพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงถึงขีดสุด ด้วยวิธีการสื่อสารระบบประสาทจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์การพัฒนาที่เป็นเลิศ โดยเริ่มต้นด้วยจิตวิทยาการวิเคราะห์พฤติกรรม จากนั้นออกแบบการเรียนรู้เน้นกิจกรรมเพื่อความเข้าใจตน (Workshop) บูรณาการสู่สาระวิชา ให้เกิดประสิทธิผลการเรียนรู้สูงสุดตามความสนใจ รู้นิสัยดั้งเดิมทั้งดีและควรปรับปรุง ตั้งเป้าหมายปรับพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลและสร้างรูปแบบการเรียนรู้รายกลุ่มหรือบุคคลเป็นระบบหมู่ ด้วยแรงจูงใจของคน 6 แบบ

ศิลปะการให้คำปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม

จัดกระบวนการเพื่อรู้รูปแบบการเรียนรู้ประจำตัวของนักเรียนทั้ง 9 แบบ เสริมสร้างศักยภาพให้นักเรียน 1 คน มีอย่างเต็มกำลังที่สุด ห้องเรียนมีความน่าเรียน บทเรียนในรายวิชาน่ารู้ คุณครูมีความสุขในการสอน ดูแลอย่างเข้าใจ ให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลพัฒนาสู่พ่อแม่และผู้ปกครองได้

ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุ่น

ระบบอนุบาลอัจฉริยะในประเทศญี่ปุ่น ที่เน้นให้เด็กได้รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความอดทน มีระเบียบวินัยอย่างแท้จริง มีความตรงต่อเวลา นำมาปรับใช้ประยุกต์และบูรณาการกับวัฒนธรรมไทย โดยสอดแทรกความดีพื้นฐานสากลเข้ากับวินัยเชิงบวก โดยมีเทคนิควิธิการระดับโลกที่ครูไทยสามารถฝึกฝนและทำได้เช่นกัน

นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

พฤติกรรมเชิงบวกหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในวงการการศึกษาไทยเน้นการอบรมปลูกฝัง ในขณะที่ต่างประเทศ การสื่อภาษาสมองได้รับความนิยมมาก นิสัยนักเรียนที่ครูต้องการปรับแก้ เช่น ก้าวร้าว ขาดระเบียบวินัย มีกระบวนการที่เป็นระบบขั้นตอนและจำเป็นต่อการฝึกอบรมครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง การสร้างเสริมนิสัยที่ดี ครูในทุกโรงเรียนล้วนให้ความสำคัญและมีวิธีการ ดร.มิลตัน เอ็ช อีริคสัน (Dr.Millton H. Erickson) นายแพทย์นักสั่งจิตบำบัดชาวอเมริกา ได้ศึกษาวิจัยมานานหลายศตวรรษ ถึงกลวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยหลักสูตรนี้อำนวยการสอนโดยวิทยากร นักสั่งบำบัด นักจิตวิทยาบำบัดที่ได้ผ่านการรับรอง (Master Hypnosis & Hypnotherapy Certification)

สังคมศึกษาสมัยใหม่ เทคนิคการสอนแบบเรื่องเล่า

การเรียนที่น่าสนใจ สนุก น่าติดตาม และเข้าใจง่าย เพราะครูเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี เข้าใจง่าย สามารถส่งมอบความรู้ให้นักเรียนจดจำได้ดี ซึ่งทักษะการเล่าเรื่องเป็นสิ่งที่ครูทุกคน สามารถฝึกฝนพัฒนาได้ เริ่มต้นจากเข้าใจจิตวิทยาการพูด

เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียน แนะแนวอาชีพด้วยจิตวิเคราะห์

พัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติความเป็นครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวที่เข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริง เพื่อผลักดัน พัฒนา ร่วมออกแบบชีวิตวางแผนอนาคตการศึกษาต่อและปรับพฤติกรรมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักเรียน มีความเชื่อมั่น กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก มีจุดยืนและควบคุมตนเองได้

บูรณาการสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการสอนยุค 4.0

เข้าใจเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียง่าย ๆ ผ่านโปรแกรม PowerPoint โดยเริ่มต้นตั้งแต่การใช้เครื่้องมือการหาภาพ เสียง ประกอบกับการผสานลีลานำเสนอ ศิลปะการสอนและสื่อที่น่าสนใจประกอบเพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0

การจัดค่ายภาษาไทย พัฒนาทักษะฟังพูดอ่านเขียนเพื่อสันติภาพ

พัฒนาการอ่าน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การทำงานของสมอง การสร้างแรงบันดาลใจ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการรักการอ่าน เสริมศักยภาพด้านการนำเสนอและการเล่าเรื่องให้น่าสนใจเหมาะสมกับคุณครูยุคใหม่ด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล

ความต้องการจำเป็นของหลักสูตรคือ การเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมพัฒนาในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center) มีความจำเป็นต่อโลกแห่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีครูจำนวนน้อยที่มีความรู้ความเข้าใจหรือทักษะในจการจัดกระบวนการได้ เนื่องจากระบบการศึกษาที่นักเรียนในชั้นเรียนมีปริมาณมากกว่าครูผู้สอน และเนื้อหารายวิชาที่มีหัวข้อบทเรียนที่มากเกินความจำเป็น การพัฒนาในหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรายบุคคลจึงจำเป็นต่อการพัฒนาครูไทย

เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียนแนะแนวอาชีพด้วยจิตวิเคราะห์

ความต้องการจำเป็นของหลักสูตรคือ การเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมพัฒนาในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center) มีความจำเป็นต่อโลกแห่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีครูจำนวนน้อยที่มีความรู้ความเข้าใจหรือทักษะในจการจัดกระบวนการได้ เนื่องจากระบบการศึกษาที่นักเรียนในชั้นเรียนมีปริมาณมากกว่าครูผู้สอน และเนื้อหารายวิชาที่มีหัวข้อบทเรียนที่มากเกินความจำเป็น การพัฒนาในหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรายบุคคลจึงจำเป็นต่อการพัฒนาครูไทย

ติดต่อเรา

ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง