ศิลปะการให้คำปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม

ศิลปะการให้คำปรึกษา เพื่อปรับพฤติกรรมเชิงบวกด้วยเอ็นเนียแกรม

จัดกระบวนการเพื่อรู้รูปแบบการเรียนรู้ประจำตัวของนักเรียนทั้ง 9 แบบ เสริมสร้างศักยภาพให้นักเรียน 1 คน มีอย่างเต็มกำลังที่สุด ห้องเรียนมีความน่าเรียน บทเรียนในรายวิชาน่ารู้ คุณครูมีความสุขในการสอน ดูแลอย่างเข้าใจ ให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลพัฒนาสู่พ่อแม่และผู้ปกครองได้

กำหนดการ

กำหนดการอบรม

วันที่ 1
08:30:00
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ตั้งเจตจำนงค์ ความตั้งใจคาดหวัง ทำแบบทดสอบจิตวิทยา ประเมินสมรรถนะความเป็นครู ด้วย โปรแกรม Habitscan
09:00:00
Module 1 รู้จักเอ็นเนียแกรมและเข้าใจคน 9 แบบขั้นพื้นฐาน ประวัติและที่มาของการวิเคราะห์โปรไฟล์บุคลิกภาพ หาตัวตนด้วยแบบทดสอบ กับแบ่งกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคน 9 แบบ รู้นิสัยด้านดีและบกพร่องของคน 9 แบบ
10:30:00
Module 2 ทักษะการให้คำปรึกษา หลักการให้คำปรึกษา คน 9 แบบ ศาสตร์การเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเอง Module 3 แนะแนวเด็กแบบองค์รวม ศาสตร์พฤติกรรมมนุษย์ สถิติการเลี้ยงดูอย่างเข้าใจ เรียนรู้เข้าใจปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก 9 แบบ รูปแบบการสอน การดูแล 9 ประเภท เพื่อพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ การเรียน พัฒนาการ ความรัก ความสัมพันธ์ ความฝัน การยอมรับ พฤติกรรมนิสัย พรสวรรค์ เป็นต้น สรุปกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม – ตอบ
12:00:00
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00:00
Module 4 การปรับพฤติกรรมเชิงบวก เทคนิคการสร้างการตระหนักรู้ และการทำให้เกิดปัญญา (Insight) ในเวลาอันรวดเร็วแต่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยสไตล์การโค้ช
14:30:00
Module 5 รูปแบบการจูงใจด้วยหลักการสร้างสัมพันธ์ Rapport หลักการเปิดใจและจูงใจให้นักเรียนพัฒนาตนเอง ทำให้คุณเข้าใจตัวตนของตนเอง และผู้รับการโค้ช เข้าใจแบบเข้าไปนั่งอยู่ในใจของเขา สร้างความสัมพันธ์และ ความเชื่อใจที่ลึกซึ้ง (Deep Trust and Intimacy)
16:00:00
ชั่วโมงทักษะฝึกปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และค้นคว้า สรุปกิจกรรม ถาม – ตอบ (ประชุมกลุ่ม) สิ่งที่ได้เรียนรู้ สรุปการนำไปปรับใช้ต่อยอด
17:00:00
รับประทานอาหารเย็น
18:00:00
กิจกรรมทบทวนบทเรียนและบูรณาการปรับใช้ในการสอนประยุกต์เข้ากับราย วิชาและช่วงชั้นด้วยกระบวนการ Reflection ทางห้องเรียนเว็บไซต์สารสนเทศ ประจำหลักสูตร (E-Learning)

วันที่ 2
08:30:00
กิจกรรมเตรียมความพร้อม กายและใจ ทบทวนบทเรียน แลกเปลี่ยนมุมมองการเรียนรู้สู่การนำไปปรับใช้ในการสอน / Reflection ประจำกลุ่ม
09:00:00
Module 6 ชั่วโมงฝึกประสบการณ์ที่ปรึกษา ขั้นตอนการให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการวางแผนอนาคต ขั้นตอนการให้คำปรึกษาด้านการคบเพื่อน เกม อบายมุข
10:30:00
Module 6 (ต่อ) ชั่วโมงฝึกประสบการณ์ที่ปรึกษา ขั้นตอนการให้คำปรึกษา ด้านพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงสรุปกิจกรรม กิจกรรม สุนทรียสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
12:00:00
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00:00
Module 7 การปรับใช้ในการสอน ชั่วโมงสอบทักษะฝึกปฏิบัติการ การออกแบบการเป็นที่ปรึกษา บูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบทดสอบวิเคราะห์พฤติกรรมออนไลน์ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามสไตล์องค์ความรู้ของเอ็นเนียแกรมเพื่อการดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง
16:00:00
ชี้แจงวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อ ซีดีเสียง หนังสือ และใบกิจกรรม กิจกรรมต่อยอดผ่านออนไลน์ เกณฑ์การพิจารณารางวัล สิทธิพิเศษต่างๆ
16:30:00
รับประทานอาหารเย็น
17:30:00
กิจกรรม แนะนำกระบวนการติดตามผลและประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ด้านความรู้ทักษะและด้านความเป็นครูกิจกรรมทบทวนบทเรียน สรุปการอบรมทางห้องเรียนเว็บไซต์สารสนเทศประจำหลักสูตร

ภาพบรรยากาศ

คำถามที่พบบ่อย

ตอนนี้ กำหนดการอบรมปีพ.ศ.2562 จาก สพฐ. ยังไม่ประกาศครับ/ค่ะ

ตามเกณฑ์เลื่อนขั้นวิทยฐานะ คุณครูต้องมีชั่วโมงพัฒนา 12-20 ชั่วโมงในทุกปี หากขาดปีใดปีหนึ่งไปต้องเริ่มนับ 1 ใหม่ โดยการเลื่อนขั้นวิทยฐานะ ต้องเลื่อนขั้นติดต่อกัน 5 ปี

หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะอบรมช่วงปลายเดือน กรกฎาคม-กันยายน

ทีมงานจะมีตัวอย่างการกรอกให้ในกลุ่มไลน์ เชิญเข้ากลุ่มไลน์ตามจังหวัดครับ/ค่ะ (แนบลิงค์ไลน์กลุ่ม) กรอกในระบบ Training OBEC แล้วนำใบลงทะเบียนไปยื่นที่เขต

จะมีการส่งมอบในไลน์กลุ่มหรือดาวน์โหลดในเว็บไซต์และแจ้งข่าวในกลุ่มไลน์จังหวัดครับ/ค่ะ

ทุกหลักสูตร 12 ชั่วโมงขึ้นไปตามเกณฑ์ กคศ. โดยส่วนใหญ่ 20 ชั่วโมง เรียนรู้แบบห้องสัมมนาและออนไลน์

ลงทะเบียนช่วงกลางคืนได้ครับ คนจะน้อย ถ้าคุณครูแน่ใจแล้วว่าจะลงหลักสูตรอะไร ทางทีมงานสามารถช่วยคุณครูลงทะเบียนจองให้ได้ โดยเมื่อทีมงานลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะแจ้งผลไปที่ไลน์ส่วนตัวครับ/ค่ะ