ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อออกแบบการสอนเฉพาะบุคคล

ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อออกแบบการสอนเฉพาะบุคคล

ศักยภาพที่ซ่อนเร้นกว่า 93% ในมนุษย์ทุกคน ถูกนิยามเรียกว่าจิตใต้สำนึก ภาษาสมองหรือนิสัย ซึ่งหากได้ปลดล็อคนำมาใช้อย่างถูกต้อง การพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงถึงขีดสุด ด้วยวิธีการสื่อสารระบบประสาทจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์การพัฒนาที่เป็นเลิศ โดยเริ่มต้นด้วยจิตวิทยาการวิเคราะห์พฤติกรรม จากนั้นออกแบบการเรียนรู้เน้นกิจกรรมเพื่อความเข้าใจตน (Workshop) บูรณาการสู่สาระวิชา ให้เกิดประสิทธิผลการเรียนรู้สูงสุดตามความสนใจ รู้นิสัยดั้งเดิมทั้งดีและควรปรับปรุง ตั้งเป้าหมายปรับพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลและสร้างรูปแบบการเรียนรู้รายกลุ่มหรือบุคคลเป็นระบบหมู่ ด้วยแรงจูงใจของคน 6 แบบ

กำหนดการ

กำหนดการอบรม

วันที่ 1
08:30:00
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ทำแบบทดสอบจิตวิทยา ประเมินสมรรถนะความเป็นครู ด้วย โปรแกรม Habitscan
09:00:00
แนะนำหน่วยพัฒนา และภาคี GetupTeacher แนะนำหลักสูตร แนะนำทีมวิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยง ทีมงาน Intention Setting แสดงเจตจำนงค์หรือความตั้งใจในการอบรมความต้องการ คาดหวัง
12:00:00
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00:00
Module 2 การค้นพบตนเองและเข้าใจผู้อื่น ทฤษฎีการเรียนรู้ของคน 6 แบบ การโค้ชนิสัย ฐานกิจกรรมรู้นิสัยอ่านใจคน เทคนิควิเคราะห์พฤติกรรม (Lecture + Workshop Demonstration)
14:30:00
Module 3 การออกแบบการสอนด้วยโมเดล ศาสตร์กว่า 2500 ปีที่ออกแบบให้เรียนรู้เข้าใจตัวตน 6 ระดับจิตใต้สำนึก อย่างลึกซึ้ง เพื่อพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ การเรียน ความรัก ความสัมพันธ์ ความฝัน การยอมรับ พฤติกรรมนิสัย พรสวรรค์
16:00:00
สรุปกิจกรรม ถาม – ตอบ (ประชุมกลุ่ม) เรียนรู้อะไร ประทับใจอะไร ปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ให้การบ้าน กิจกรรมทบทวนบทเรียนและบูรณาการปรับใช้ในการสอนประยุกต์เข้ากับรายวิชาและช่วงชั้นด้วยกระบวนการ Reflection ทางห้องเรียนเว็บไซต์สารสนเทศประจำหลักสูตร (E-Learning)
10:30:00
Module 1 ผลงานของบุคคลสำคัญ กิจกรรมเข้าใจตัวตน รู้จักจิตสำนึกกับ จิตใต้สำนึก ประวัติการสั่งจิต ปรับพฤติกรรม (Hypno-NLP) การทำงานของใจ (Mind System) บุคคลสำคัญ (Lecture + Workshop Brainstorm)

วันที่ 2
08:30:00
กิจกรรมเตรียมความพร้อม กายและใจ ทบทวนบทเรียน ประจำกลุ่ม แลกเปลี่ยนมุมมองการเรียนรู้สู่การนำไปปรับใช้ในการสอน / Reflection
09:00:00
Module 4 เทคนิคปรับพฤติกรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ขั้นตอนการพัฒนานิสัยด้วยเทคนิค NLP Know See Be Do Have เทคนิคสื่อภาษา (Imaginary) การสวมการเป็น(Being) , พลังคำพูด (Self-Talk) , ทิ้งสมอ (Anchoring)
10:30:00
Module 5 ชั่วโมงฝึกประสบการณ์ นำเสนอการสอน บูรณาการรายวิชา โหวตเลือก 1 โมเดล (ผลงานเดี่ยว) กิจกรรมกลุ่ม สาธิตการสอนด้วยโมเดล ออกแบบการสอน และนำเสนอรูปแบบการสอนด้วยโมเดล โดยเลือกโจทย์บทเรียนในสาระวิชามาปรับใช้ (Activity Group Work)
12:00:00
13:00:00
Module 6 Workshop การสอนเพื่อการนำไปใช้จริงในชั้นเรียน โดยครูผู้สอนจะได้จำลองการสอนผสมศาสตร์ในหลักสูตรใช้กับเพื่อนครูก่อนไปใช้จริงกับนักเรียน ในหัวข้อ นำเสนอการสอนรายกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนโมเดลการเรียนการสอนนักเรียนแบบต่างๆ และการโค้ช หรือให้คำปรึกษานักเรียน
14:30:00
กิจกรรม สุนทรียสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Reflection สอบวัดผลความรู้ Final Test ทำข้อสอบ
16:00:00
ชี้แจงวิธีการใช้เครื่องมือแนะแนวและสื่อการสอน แนะนำระบบติดตามผล กิจกรรมต่อยอดผ่านออนไลน์ รับสื่อการสอน ซีดีเสียง หนังสือ และ ใบกิจกรรมค้นพบตัวเองสำหรับนักเรียน
16:30:00
Worksheet : Apple Three ,SMART GOAL ,วงล้อเปี่ยม อธิบายวิธีการใช้ห้องเรียนออนไลน์ กิจกรรมกลุ่มทบทวนบทเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต สิทธิพิเศษโครงการค่ายพัฒนานักเรียน แนะนำกระบวนการติดตามผลและประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ด้านความรู้ทักษะและด้านความเป็นครูกิจกรรมทบทวนบทเรียน สรุปการอบรม ทางห้องเรียนเว็บไซต์สารสนเทศประจำหลักสูตร

ภาพบรรยากาศ

คำถามที่พบบ่อย

ตอนนี้ กำหนดการอบรมปีพ.ศ.2562 จาก สพฐ. ยังไม่ประกาศครับ/ค่ะ

ตามเกณฑ์เลื่อนขั้นวิทยฐานะ คุณครูต้องมีชั่วโมงพัฒนา 12-20 ชั่วโมงในทุกปี หากขาดปีใดปีหนึ่งไปต้องเริ่มนับ 1 ใหม่ โดยการเลื่อนขั้นวิทยฐานะ ต้องเลื่อนขั้นติดต่อกัน 5 ปี

หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะอบรมช่วงปลายเดือน กรกฎาคม-กันยายน

ทีมงานจะมีตัวอย่างการกรอกให้ในกลุ่มไลน์ เชิญเข้ากลุ่มไลน์ตามจังหวัดครับ/ค่ะ (แนบลิงค์ไลน์กลุ่ม) กรอกในระบบ Training OBEC แล้วนำใบลงทะเบียนไปยื่นที่เขต

จะมีการส่งมอบในไลน์กลุ่มหรือดาวน์โหลดในเว็บไซต์และแจ้งข่าวในกลุ่มไลน์จังหวัดครับ/ค่ะ

ทุกหลักสูตร 12 ชั่วโมงขึ้นไปตามเกณฑ์ กคศ. โดยส่วนใหญ่ 20 ชั่วโมง เรียนรู้แบบห้องสัมมนาและออนไลน์

ลงทะเบียนช่วงกลางคืนได้ครับ คนจะน้อย ถ้าคุณครูแน่ใจแล้วว่าจะลงหลักสูตรอะไร ทางทีมงานสามารถช่วยคุณครูลงทะเบียนจองให้ได้ โดยเมื่อทีมงานลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะแจ้งผลไปที่ไลน์ส่วนตัวครับ/ค่ะ