ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม

ระบบพัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยกิจกรรมชุมนุม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการให้ทุกโรงเรียนลดเวลาเรียนลง เช่น ภาคบ่ายให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น แต่ครูผู้สอนส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทัน และยังขาดความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงทำให้เป็นการให้นักเรียนอยู่ประจำที่ห้องเรียนเช่นเดิม แล้วศึกษาค้นคว้าอินเตอร์เน็ตในเรื่องที่สนใจ หรือทำการบ้านวิชาต่าง ๆตามความต้องการ ซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในหลักสูตรนี้ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาครูเป็นที่ปรึกษาชุมนุมกิจกรรมหลายหลายประสบการณ์ เป็นผู้อำนวยการพัฒนาทักษะ เพื่อให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกได้ฝึกฝนอย่างมีระบบ วัดผลได้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียนรู้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับการสอนศตวรรษที่ 21

กำหนดการ

กำหนดการอบรม

วันที่ 1
08:30:00
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ตั้งเจตจำนงค์ ความตั้งใจคาดหวัง ทำแบบทดสอบ จิตวิทยา ประเมินสมรรถนะความเป็นครู ด้วย โปรแกรม Habitscan
09:00:00
Module 1 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยชุมนุม Passion Test ค้นหาแรงปรารถนาของครูเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมนุมที่ชอบและตรงเจตนารมณ์
10:30:00
Module 1 (ต่อ) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยชุมนุม Passion Test ค้นหาแรงปรารถนาของครูเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมนุมที่ชอบและตรงเจตนารมณ์ กิจกรรมพิเศษ (Passion Present) สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม – ตอบ
12:00:00
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00:00
Module 2 เทคนิคการสื่อสารภาพลักษณ์และการรับสมัครสมาชิกชุมนุม หลักการพูดสื่อสาร ทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และกำหนดความน่าสนใจดึงดูดของกิจกรรม รวมถึงกติกาการรับสมัครสมาชิกที่มีคุณค่า ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาทักษะ หรือเข้าร่วมกิจกรรมตลอดเทอมที่ต่อเนื่อง ใส่ใจ
14:30:00
Module 3 การออกแบบการเรียนรู้ ศิลปะการสร้างสัมพันธ์ ระบบหมู่ และระบบการดูแล NVC สื่อสารสร้างสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจ ต่อเนื่อง และประสานกันอย่างมีระบบเขียน
16:00:00
สรุปกิจกรรม ถาม – ตอบ สิ่งที่ได้เรียนรู้ สรุปการนำไปปรับใช้ต่อยอด
16:30:00
รับประทานอาหารเย็น
17:30:00
กิจกรรมทบทวนบทเรียนและบูรณาการปรับใช้ในการสอนประยุกต์เข้ากับรายวิชา และช่วงชั้นด้วยกระบวนการ Reflection ทางห้องเรียนเว็บไซต์ สารสนเทศประจำหลักสูตร(E-Learning)

วันที่ 2
08:30:00
กิจกรรมเตรียมความพร้อม กายและใจ ทบทวนบทเรียน แลกเปลี่ยนมุมมองการเรียนรู้ สู่การนำไปปรับใช้ในการสอน / Reflection ประจำกลุ่ม
09:00:00
Module 4 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ รูปแบบการบริหารและดำเนินการกิจกรรมชุมนุม ออกแบบกิจกรรมและการวัดผลศักยภาพที่เพิ่มขึ้น ขั้นตอนการจัดตั้งชุมนุม ทำสื่อ รับสมัครสร้างจุดสนใจ
10:30:00
Module 5 การเขียนแผนกิจกรรมและการวัดผลพัฒนาการรายสัปดาห์ ออกแบบกิจกรรมและการวัดผลศักยภาพที่เพิ่มขึ้น ด้วยรูปแบบการวัดผล ประเมินผลพัฒนาการนักเรียน สรุปกิจกรรม ถาม – ตอบ ส่งแผนการจัดกิจจกรรมชุมนุมในโรงเรียน หรือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในชั้นเรียน
12:00:00
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00:00
Module 5 (ต่อ) การเขียนแผนกิจกรรมและการวัดผลพัฒนาการรายสัปดาห์ ออกแบบกิจกรรมและการวัดผลศักยภาพที่เพิ่มขึ้น ด้วยรูปแบบการวัดผล ประเมินผลพัฒนาการนักเรียน สรุปกิจกรรม ถาม – ตอบ ส่งแผนการจัดกิจจกรรมชุมนุมในโรงเรียน หรือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในชั้นเรียน
14:00:00
Module 6 การปรับใช้ในการสอน ชั่วโมงทักษะฝึกปฏิบัติ การบูรณาการกิจกรรมผนวกเข้ารายวิชาในลักษณะการเขียนแผนการจัดกิจกรรม ในชั้นเรียนของครูเพื่อการนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังการอบรม
15:30:00
ชี้แจงวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อ ซีดีเสียง หนังสือ และใบกิจกรรม อธิบายการใช้งานสื่อเทคโนโลยี และสื่อการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Reflection
16:00:00
สอบวัดผลความรู้ Final Test ทำข้อสอบ กิจกรรมต่อยอดผ่านออนไลน์ เกณฑ์การพิจารณารางวัล สิทธิพิเศษต่างๆ
16:30:00
แนะนำกระบวนการติดตามผลและประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมด้านความรู้ทักษะ และด้านความเป็นครู กิจกรรมทบทวนรายวิชา
17:00:00
รับประทานอาหารเย็น
18:00:00
กิจกรรม แนะนำกระบวนการติดตามผลและประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ด้านความรู้ทักษะและด้านความเป็นครูกิจกรรมทบทวนบทเรียน สรุปการอบรม ทางห้องเรียนเว็บไซต์สารสนเทศประจำหลักสูตร

ภาพบรรยากาศ

คำถามที่พบบ่อย

ตอนนี้ กำหนดการอบรมปีพ.ศ.2562 จาก สพฐ. ยังไม่ประกาศครับ/ค่ะ

ตามเกณฑ์เลื่อนขั้นวิทยฐานะ คุณครูต้องมีชั่วโมงพัฒนา 12-20 ชั่วโมงในทุกปี หากขาดปีใดปีหนึ่งไปต้องเริ่มนับ 1 ใหม่ โดยการเลื่อนขั้นวิทยฐานะ ต้องเลื่อนขั้นติดต่อกัน 5 ปี

หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะอบรมช่วงปลายเดือน กรกฎาคม-กันยายน

ทีมงานจะมีตัวอย่างการกรอกให้ในกลุ่มไลน์ เชิญเข้ากลุ่มไลน์ตามจังหวัดครับ/ค่ะ (แนบลิงค์ไลน์กลุ่ม) กรอกในระบบ Training OBEC แล้วนำใบลงทะเบียนไปยื่นที่เขต

จะมีการส่งมอบในไลน์กลุ่มหรือดาวน์โหลดในเว็บไซต์และแจ้งข่าวในกลุ่มไลน์จังหวัดครับ/ค่ะ

ทุกหลักสูตร 12 ชั่วโมงขึ้นไปตามเกณฑ์ กคศ. โดยส่วนใหญ่ 20 ชั่วโมง เรียนรู้แบบห้องสัมมนาและออนไลน์

ลงทะเบียนช่วงกลางคืนได้ครับ คนจะน้อย ถ้าคุณครูแน่ใจแล้วว่าจะลงหลักสูตรอะไร ทางทีมงานสามารถช่วยคุณครูลงทะเบียนจองให้ได้ โดยเมื่อทีมงานลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะแจ้งผลไปที่ไลน์ส่วนตัวครับ/ค่ะ