นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

นวัตกรรมการสอนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

พฤติกรรมเชิงบวกหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในวงการการศึกษาไทยเน้นการอบรมปลูกฝัง ในขณะที่ต่างประเทศ การสื่อภาษาสมองได้รับความนิยมมาก นิสัยนักเรียนที่ครูต้องการปรับแก้ เช่น ก้าวร้าว ขาดระเบียบวินัย มีกระบวนการที่เป็นระบบขั้นตอนและจำเป็นต่อการฝึกอบรมครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง การสร้างเสริมนิสัยที่ดี ครูในทุกโรงเรียนล้วนให้ความสำคัญและมีวิธีการ ดร.มิลตัน เอ็ช อีริคสัน (Dr.Millton H. Erickson) นายแพทย์นักสั่งจิตบำบัดชาวอเมริกา ได้ศึกษาวิจัยมานานหลายศตวรรษ ถึงกลวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยหลักสูตรนี้อำนวยการสอนโดยวิทยากร นักสั่งบำบัด นักจิตวิทยาบำบัดที่ได้ผ่านการรับรอง (Master Hypnosis & Hypnotherapy Certification)

กำหนดการ

กำหนดการอบรม

วันที่ 1
08:30:00
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ตั้งเจตจำนงค์ ความตั้งใจคาดหวัง ทำแบบทดสอบจิตวิทยา ประเมินสมรรถนะความเป็นครู ด้วย โปรแกรม Habitscan
09:00:00
Module 1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรูปแบบใหม่ การขยายกรอบความคิด เปิดมุมมองการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม รู้จักจิตใต้สำนึกหรือตัวแปรสำคัญในการกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
10:30:00
Module 2 ศิลปะการสื่อภาษาสู่ระบบประสาท การใช้พลังคำพูด (Power of word) สอดแทรกการสอนด้วยพลังความเมตตา (Power of compassion) เรียนรู้การทำงานของใจ (Mind System)
12:00:00
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00:00
Module 3 องค์ประกอบการโปรแกรมจิตใต้สำนึก รู้จักการทำงานของสมอง (VTR.) คลื่นสมอง พลังความเชื่อ จินตนาการ 2 แบบ การผ่อนคลายสู่สภาวะคลื่นสมอง เบต้า ธีต้า การสาธิตการโปรแกรมจิตเบื้องต้น
14:30:00
Module 4 การฝึกปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง Self-Hypnosis การเขียนสคลิปรายกลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการสั่งจิตใต้สำนึกตามขั้นตอนทั้งกระบวนการ ในหัวข้อหลักการเสริมสร้างนิสัยที่ดี (เชิงบวก) เช่น การเรียนรู้เร็ว ความจำดี เสริมสร้างจริยธรรมในชั้นเรียน
16:00:00
Module 5 การฝึกปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน การสื่อสารสู่ระบบประสาท เพื่อปรับพฤติกรรมผู้อื่นในฐานะนักสั่งจิตบำบัด เสริมสร้างความมั่นใจให้ครู เพื่อสร้างเสริมนิสัยดีให้นักเรียน ในหัวข้อการฝึกบำบัดความกลัว ติดสิ่งเสพติด เด็กก้าวร้าว ความรักกับวัยรุ่น
17:00:00
รับประทานอาหารเย็น
18:00:00
กิจกรรมทบทวนบทเรียนและบูรณาการปรับใช้ในการสอนประยุกต์เข้ากับรายวิชา และช่วงชั้นด้วยกระบวนการ Reflection ทางห้องเรียนเว็บไซต์สารสนเทศประจำหลักสูตร

วันที่ 2
08:30:00
กิจกรรมเตรียมความพร้อม กายและใจ ทบทวนบทเรียน แลกเปลี่ยนมุมมองการเรียนรู้สู่การนำไปปรับใช้ในการสอน / Reflection ประจำกลุ่ม
09:00:00
Module 6 ชั่วโมงฝึกประสบการณ์ นวัตกรรมการสอน เสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต
10:30:00
Module 6 (ต่อ) ชั่วโมงฝึกประสบการณ์ นวัตกรรมการสอน เสริมสร้างความมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
12:00:00
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00:00
Module 7 การปรับใช้ในการสอนแบบบูรณาการ (สอบปฏิบัติ) ชั่วโมงทักษะฝึกปฏิบัติการ
14:30:00
สอบวัดผลความรู้ Final Test ทำข้อสอบ ชี้แจงวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อ ซีดีเสียง หนังสือ และใบกิจกรรม อธิบายการใช้งานสื่อเทคโนโลยี และสื่อการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Reflection
16:00:00
แนะนำระบบติดตามผล PLC กิจกรรมต่อยอดผ่านออนไลน์ เกณฑ์การพิจารณารางวัลสิทธิพิเศษต่างๆ สรุปการอบรม อภิปรายผลการเรียนรู้รายกลุ่ม
17:00:00
รับประทานอาหารเย็น
18:00:00
แนะนำกระบวนการติดตามผลและประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมด้านความรู้ทักษะ และด้านความเป็นครู กิจกรรมทบทวนรายวิชา สรุปการอบรม ถาม-ตอบ เขียนความประทับใจ มอบประกาศนียบัตร

ภาพบรรยากาศ

คำถามที่พบบ่อย

ตอนนี้ กำหนดการอบรมปีพ.ศ.2562 จาก สพฐ. ยังไม่ประกาศครับ/ค่ะ

ตามเกณฑ์เลื่อนขั้นวิทยฐานะ คุณครูต้องมีชั่วโมงพัฒนา 12-20 ชั่วโมงในทุกปี หากขาดปีใดปีหนึ่งไปต้องเริ่มนับ 1 ใหม่ โดยการเลื่อนขั้นวิทยฐานะ ต้องเลื่อนขั้นติดต่อกัน 5 ปี

หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะอบรมช่วงปลายเดือน กรกฎาคม-กันยายน

ทีมงานจะมีตัวอย่างการกรอกให้ในกลุ่มไลน์ เชิญเข้ากลุ่มไลน์ตามจังหวัดครับ/ค่ะ (แนบลิงค์ไลน์กลุ่ม) กรอกในระบบ Training OBEC แล้วนำใบลงทะเบียนไปยื่นที่เขต

จะมีการส่งมอบในไลน์กลุ่มหรือดาวน์โหลดในเว็บไซต์และแจ้งข่าวในกลุ่มไลน์จังหวัดครับ/ค่ะ

ทุกหลักสูตร 12 ชั่วโมงขึ้นไปตามเกณฑ์ กคศ. โดยส่วนใหญ่ 20 ชั่วโมง เรียนรู้แบบห้องสัมมนาและออนไลน์

ลงทะเบียนช่วงกลางคืนได้ครับ คนจะน้อย ถ้าคุณครูแน่ใจแล้วว่าจะลงหลักสูตรอะไร ทางทีมงานสามารถช่วยคุณครูลงทะเบียนจองให้ได้ โดยเมื่อทีมงานลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะแจ้งผลไปที่ไลน์ส่วนตัวครับ/ค่ะ