เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียนแนะแนวอาชีพด้วยจิตวิเคราะห์

เครื่องมือวินิจฉัยและเข้าใจนักเรียนแนะแนวอาชีพด้วยจิตวิเคราะห์

ความต้องการจำเป็นของหลักสูตรคือ การเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมพัฒนาในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center) มีความจำเป็นต่อโลกแห่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีครูจำนวนน้อยที่มีความรู้ความเข้าใจหรือทักษะในจการจัดกระบวนการได้ เนื่องจากระบบการศึกษาที่นักเรียนในชั้นเรียนมีปริมาณมากกว่าครูผู้สอน และเนื้อหารายวิชาที่มีหัวข้อบทเรียนที่มากเกินความจำเป็น การพัฒนาในหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรายบุคคลจึงจำเป็นต่อการพัฒนาครูไทย

กำหนดการ

กำหนดการอบรม

วันที่ 1

วันที่ 2

ภาพบรรยากาศ

คำถามที่พบบ่อย

ตอนนี้ กำหนดการอบรมปีพ.ศ.2562 จาก สพฐ. ยังไม่ประกาศครับ/ค่ะ

ตามเกณฑ์เลื่อนขั้นวิทยฐานะ คุณครูต้องมีชั่วโมงพัฒนา 12-20 ชั่วโมงในทุกปี หากขาดปีใดปีหนึ่งไปต้องเริ่มนับ 1 ใหม่ โดยการเลื่อนขั้นวิทยฐานะ ต้องเลื่อนขั้นติดต่อกัน 5 ปี

หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะอบรมช่วงปลายเดือน กรกฎาคม-กันยายน

ทีมงานจะมีตัวอย่างการกรอกให้ในกลุ่มไลน์ เชิญเข้ากลุ่มไลน์ตามจังหวัดครับ/ค่ะ (แนบลิงค์ไลน์กลุ่ม) กรอกในระบบ Training OBEC แล้วนำใบลงทะเบียนไปยื่นที่เขต

จะมีการส่งมอบในไลน์กลุ่มหรือดาวน์โหลดในเว็บไซต์และแจ้งข่าวในกลุ่มไลน์จังหวัดครับ/ค่ะ

ทุกหลักสูตร 12 ชั่วโมงขึ้นไปตามเกณฑ์ กคศ. โดยส่วนใหญ่ 20 ชั่วโมง เรียนรู้แบบห้องสัมมนาและออนไลน์

ลงทะเบียนช่วงกลางคืนได้ครับ คนจะน้อย ถ้าคุณครูแน่ใจแล้วว่าจะลงหลักสูตรอะไร ทางทีมงานสามารถช่วยคุณครูลงทะเบียนจองให้ได้ โดยเมื่อทีมงานลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะแจ้งผลไปที่ไลน์ส่วนตัวครับ/ค่ะ